Påverka

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Högsta beslutande makten i Vasa kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Vasa kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

Ytterligare information om dessa organ hittas på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida under Information, kansli > Beslutsfattande.

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna publicerar från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Beslutsfattandet i Vasa svenska församling

Varje församling inom samfälligheten har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen.

Länk till undersidan protokoll och föredragningslistor

I församlingen finns också ett kapellråd och två distriktsråd samt flera kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör 14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud år 2020 är  barn- och familjearbetare Monika Lindvik och Rose-Marie Dahlgren-Sand (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.En församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och rikats till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Församlingsrådets ledamöter 2019–2022

Backholm Johan
Björk Göran
Böckelman Henrik
Dahlgren-Sand Rose-Marie
Forsblom David
Höglund Siv-Britt
Jern Olav
Jungerstam Dick
Lindberg Anders
Lång Caroline
Salmenheimo-West Ulla
Sundback Anna
Särs Lisa
Victorzon Olle

Ordförande: Kyrkoherde Mikael Forslund
Viceordförande: Olle Victorzon
Sekreterare: Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda

Kyrkoherden är församlingens herde

Mikael Forslund är kyrkoherde i Vasa svenska församling och han är den som leder församlingen. Kyrkoherden svarar enligt Kyrkoordningen för att gudstjänsten, de heliga sakramenten (dopet och nattvarden), de kyrkliga förrättningarna (bl.a. dop, vigsel till äktenskap, jordfästning, konfirmation och välsignelse av hem) och förkunnelsen sköts rätt.

Kyrkoherden övervakar allt liv och arbete i församlingen, såsom kristen fostran och undervisning, diakoni samt evangelisering och mission. Kyrkoherden ansvarar för att församlingen följer kyrkans bekännelse och uppdrag.

Kyrkoherden är högsta chef för alla anställda som arbetar med församlingsverksamhet. 

Kyrkoherde väljs antingen i direkt val av församlingsmedlemmarna eller via indirekt val av församlingsrådet. 

Ta kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa