30.08.18

Förteckning över röstberättigade Share

Kungörelse om förteckning över röstberättigade

I Vasa svenska församling förrättas församlingsval 18.11.2018. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar

  • måndag 3.9.2018 klockan 10–14 och
  • tisdag 4.9.2018 klockan 15–19

på pastorskansliet, adress Skolhusgatan 26 A vån. 2.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får yrka på rättelse.

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och senast 6.9.2018 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet, adress Skolhusgatan 26 A vån. 2.

Valnämnden behandlar rättelseyrkanden på sitt möte 1.10.2018.

Vasa 28.5.2018

För valnämnden i Vasa svenska församling

Johan Åsvik
Ordförande

Gå till "Nyheter"