Förtroendevalda

Vasa svenska församlingen lyder under Borgå stift som leds av biskop Björn Vikström.

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning.

I heltidssyssla i de tre församlingarnas och i den kyrkliga samfällighetens tjänst är cirka 170 personer. I Vasa svenska församling arbetar cirka 35 personer. Andelen frivilligt arbete i församlingsarbetet är stort och t.ex. inom anhörigtjänsten, insamlingen Gemensamt Ansvar, skriftskolarbetet och scouterna arbetar många frivilliga.

I varje församling finns ett församlingsråd med förtroendevalda som utsetts av församlingsmedlemmarna. Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.

Vasa svenska församling barnombud är Terese Söderman (vik. ledare för barnverksamheten) och Solveig Wallin (församlingsrådets representant). Barnombuden är utsedda för åren 2017–2018 och deras främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Sundom kapellförsamling grundades den 11 januari 1987. Kapellförsamlingens uppgift är att ta ansvar för det kyrkliga arbetet inom Vasa svenska församling, som ligger i Sundom by. Medlem i Sundom kapellförsamling är den som hör till lutherska kyrkan i Finland och bor i Sundom.

Församlingsrådet i Vasa svenska församling

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling
Distriktsrådet för centrum
Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Kommittéer i Vasa svenska församling
Gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkorådet

Församlingsrådet i Vasa svenska församling

Församlingsrådets ledamöter fungerar som församlingsbornas representanter, beslutsfattare, påverkare samt innovatörer i församlingen. Församlingsrådet i Vasa svenska församling består av 14 ledamöter.

Ordinarie ledamöter för mandattiden 2015–2018:

Backholm Johan
Dahlgren-Sand Rose-Marie
Enges Birger
Granlid Gunnel
Höglund Siv-Britt
Jungerstam Dick
Lindberg Anders
Salmenheimo-West Ulla
Sjöberg Gunborg
Sundback Anna
Särs Lisa
Victorzon Olle
Wallin Solveig
Åsvik John

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i församlingsrådet

Kyrkoherde Mikael Forslund fungerar som församlingsrådets ordförande, Olle Victorzon som vice ordförande och församlingssekreterare Anna-Karin Lärka som sekreterare.

Vad gör de förtroendevalda?

De förtroendevalda representerar församlingsmedlemmarna, fattar beslut och påverkar, slår vakt om öppenhet, kommer med idéer och utvecklar, bidrar med sitt kunnande i beslutsfattandet inom församlingen och är de församlingsanställdas samarbetspartners.

De förtroendevalda fattar beslut om:

  • hur församlingsarbetet utvecklas och prioriteras
  • uttaxering av kyrkoskatten
  • hur kyrkoskatten används
  • byggande och reparation av kyrkor och församlingens övriga lokaliteter
  • vilka tjänster och uppdrag som finns inom församlingen samt val av personal
  • valet av andra förtroendevalda inom församlingen, t.ex. medlemmarna i kyrkorådet och direktionerna
  • församlingens samarbete med andra församlingar, kommunen och organisationer
  • församlingens interna och offentliga kommunikation
  • planeringen av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och ekonomi
  • val av kyrkomötesledamöter och biskop

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling, beslutar om användningen av budgetmedlen samt ansvarar för kapellförsamlingens fastigheter tillsammans med kyrkliga samfällighetens fastighetsdirektion.

Kapellrådets medlemmar åren 2015–2018:
Granlid Gunnel
Nilsson-Väre Marit
Nybäck-Käld Kristina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted
Enges Birger, ersättare, församlingsrådets representant
Holmström Marina, ersättare
Winberg Hans, ersättare

Som ordförande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Distriktsrådet för centrum

Distriktsrådets uppgift är att i samråd med kaplanen och distriktsteamet leda det andliga arbetet inom
centrumområdet samt verka för att församlingens målsättning uppnås.

Distriktsrådets medlemmar åren 2017–2018:

Stenroos Margareta, vice ordförande
Häggman Terese
Höglund Siv-Britt
Jungerstam Dick, församlingsrådets representant
Smart Heidi
Andressén Maj-Britt
Sigfrids Pia, ersättare

Som föredragande fungerar tf. kaplan Camilla Brunell. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby

Vasa svenska församling avdelade år 1989 en del av sitt område till en distriktsverksamhet under namnet Dragnäsbäck-Gerby distrikt, dit också Hemstrand, Västervik och Storviken hör. Genom ett distrikt önskar församlingen kunna möta den enskilda människan mer personligt, både i hennes vardag och under fest, i sorg och i glädje.

I distriktet verkar ett distriktsråd, som tillsammans med distriktsprästen planerar verksamheten.

Distriktsrådets medlemmar åren 2017–2018:

Salmenheimo-West Ulla, ordförande, församlingsrådets representant
Carlsson Niclas
Ehnström Marita
Granholm Lisbeth
Holmlund Markus
Lax Christel
Lillhonga Tom
Storås Sonja, ersättare
Victorzon Olle, församlingsrådets ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Anders Lundström. Kyrkoherden och distriktets medarbetare har närvaro- och yttranderätt.

Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2017–2018

Kommittéerna leda, planera och utveckla verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse.  Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

Kommittén för barnverksamheten: Kommittén för diakoniarbetet:
Wallin Solveig, ordf. Åsvik John, ordf.
Kulppi Lisa Aspholm Ann-Britt
Pedersen Mona Helsing-Isaksson Camilla
Sandin-Andersson Sofia Höglund Siv-Britt
Sandqvist Anna-Lena Koskinen Camilla
Dahlgren-Sand Rose-Marie, fr:s repr. Särs Lisa, fr:s repr.
Söderman Terese, sekr., föredragande Streng Lena, sekr., föredragande
   
Lingonblad Maria, ersättare Kolehmainen Maj-Britt, ersättare
Nysand Heikius Linda, ersättare Kurtén Berit, ersättare
Södersved-Svenfelt Jessica, ersättare Sundin Birgitta, ersättare
   
Barnledarna, ansvarig präst och andra anställda inom sektorn har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen. Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
   
Kommittén för missionsarbetet:
Kommittén för ungdomsarbetet:
Jern Brita, ordf. Djupsjöbacka Daniel, ordf.
Byskata Henry Berts Johanna
Böckelman Henrik Böckelman Wilhelm
Dahlbäck Anneli Kronkvist Maja
Snygg Benita Still Elisabeth
Salmenheimo-West Ulla, fr:s repr. Sundback Anna, fr:s repr.
Sandberg Martin, sekr., föredragande Mietala Sofia, sekr., föredragande
   
Julin Ruth, ersättare Erikson Magnus, ersättare
Söderholm Margareta, ersättare Fors Karin, ersättare
Jungerstam Dick, fr:s ersättare Nord Martin, ersättare
   
Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.  Ungdomsarbetsledarna och ansvariga präster har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.
   
Kommittén för musik- och gudstjänstlivet:  
Vidjeskog Patrik, ordf.  
Backholm Johan  
Brunell Camilla  
Erikson Gun  
Käld Rune  
Sjöberg Gunborg, fr:s repr.  
Heikius Mikael, sekr., föredragande  
   
Anderssén Maj-Britt, ersättare  
Jern Olof, ersättare  
Storgård Maria, ersättare  
   
Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.  

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar bl.a. om verksamhets- och ekonomiplanen, uttaxeringen per skattöre, bokslutet, tjänster, byggande och upphandling av fastigheter.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer även revisorer samt medlemmar till gemensamma kyrkorådet och till direktionerna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan de tre församlingarna i förhållande till folkmängden. Vaasan suomalainen seurakunta har 32 platser, Vasa svenska församlingen 13 platser och Vähänkyrön seurakunta 6 platser.

Gemensamma kyrkofullmäktige har inom sig för åren 2017−2018 utsett Tuulikki Kouhi till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande.

Alla medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige
Kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige


Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i endera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 10 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkoherden i Vasa finska församling Krister Koskela är för närvarande ordförande.

I gemensamma kyrkorådet har Vaasan suomalainen seurakunta 7 ledamöter, Vasa svenska församling 3 och Vähänkyrön seurakunta 1 ledamot.

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet
Medlemmar i Vasa kyrkliga samfällighets direktioner

Församlingsrådet i Vasa svenska församling
Kapellrådet i Sundom kapellförsamling
Distriktsrådet för centrum
Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Kommittéer i Vasa svenska församling
Gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkorådet

Sidan uppdaterad 11.09.2018 kl. 12:52 av Johanna Backholm