Till nyhetslistan

Församlingarna sänker temperaturen, justerar belysningen och förnyar delar av maskinparken för att spara elektricitet

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa sparar energi bland annat genom att sänka temperaturen, justera utebelysningen, centrera lägergårdarnas bastuturer och byta ut duschkranar till tryckknappar. På längre sikt ska inbesparingar göras genom att installera solpaneler vid Alskathemmet och Österhankmo lägergård.

Strömsladd beskuren.jpg

Foto: Pixabay.

Temperaturen i alla Vasa kyrkliga samfällighets fastigheter har sänkts inomhus med en till två grader. Orglar och flyglar kan skadas om temperaturen varierar mycket, så i kyrkorna sänks temperaturen endast en grad. I övriga fastigheter följer man med hur mycket temperaturen sjunker när temperaturen på luften som cirkulerar sänks. Om det går kan temperaturen justeras ytterligare.

Även utebelysningarnas lystider förkortas.

– I alla andra fastigheter utom ämbetshuset på Skolhusgatan och Vasaesplanaden släcks belysningen mitt på natten. Belysningen justeras också så att den tänds senare på eftermiddagarna och släcks tidigare på morgnarna, säger fastighetschef Kalle Pulkkinen.

Lampor byts stegvis ut mot led-lampor och på flera ställen förnyas skymningsbrytarna.

– Skymningsbrytarna är på många ställen feljusterade och ställvis fungerar de inte alls. Nu är rätt tid att förnya dem, säger tekniska fastighetsskötare-disponenten Pasi Saastamoinen.

Fastighetsväsendet går också igenom apparaturer och kopplar ur elnätet enheter som inte används såsom tv-apparater, datorer och skrivare.

Med hjälp av energibesiktningar söks snabba inbesparningsåtgärder – Vi har även skrivit avtal med en extern konsult om energibesiktningar, säger Kalle Pulkkinen.

Målet med energibesiktningarna är att analysera besiktningsobjektets energianvändning, utreda energisparpotentialen och föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten. Fastigheter som gås igenom är Trefaldighetskyrkan, Österhankmo lägergård, Lillkyro kyrka, Roparnäs kyrka, Förrättningskapellet samt fastigheterna på Skolhusgatan och Vasaesplanaden.

Duschar och bastur i fokus på lägergårdarna

På lägergårdarna byts duschkranar mot tryckknappar för att på så sätt minska varmvattenanvändningen. Bastuturerna centreras, så basturna inte är på hela tiden.

På längre sikt utvecklas styrningen av lägergårdarnas elsystem så att endast de rum som används värms upp.

Till Österhankmo lägergård och Alskathemmet planeras solpaneler med vakuumrör för uppvärmning av vatten. I budgeten för år 2025 finns pengar reserverat för planering av detta.

29.11.2022 14.35