Nyhetslista

Till nyhetslistan

Samarbetsförhandlingarna har slutförts

27.9.2019 09.41

Samarbetsförhandlingarna inom Vasa kyrkliga samfällighet som gällde kanslipersonalen i de tre församlingarnas pastorskanslier har slutförts och man har enats om ett förhandlingsresultat.

Förhandlingsresultatet godkändes vid gemensamma kyrkorådets möte 25.9.2019.

Utgångspunkten och sparkravet med anledning av att delar av de nuvarande arbetsuppgifterna på pastorskanslierna överförs på de nya centralregistren (Lappo och Borgå) var maximalt fyra manarbetsår. Resultatet från förhandlingarna blev att resurserna minskas från nuvarande sju personer till fyra från och med 1.1.2020.

I praktiken innebär förhandlingsresultatet att två tillfälliga avtal inom Vasa finska församling inte förlängs efter årsskiftet samt att en ordinarie kanslist inom Vasa svenska församlingen sägs upp. Kanslisten i Lillkyro kommer att utföra 60 % av arbetstiden i Lillkyro och 40 % av arbetstiden inom samfällighetens ekonomifunktioner i Vasa.

Den berörda personalen har fått information på morgonen 26.9.2019.

Rekryteringen till tjänsterna inom de nya centralregisterenheterna förväntas inledas inom oktober och det finns en förväntan på att den personal som nu frigörs kunde erbjudas tjänst inom centralregistren.

– Nu får vi se hur centralregisterenheterna kommer igång med de nya tjänsterna men från Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna kommer vi att så fort som möjligt att informera våra medlemmar om i vilka ärenden man bör vända sig till centralregistret och vilka uppgifter som hör till pastorskanslierna från och med årsskiftet, säger samfällighetens förvaltningschef Kjell Fellman.