Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Kyrkans frivilligarbete har fått riktlinjer: Alla är delaktiga

Evangelisk-lutherska kyrkan har en lång tradition av frivilligverksamhet. Tiotusentals frivilliga är engagerade i olika uppdrag i församlingarna och kyrkan. Kyrkostyrelsen godkände i april riktlinjer för kyrkans frivilligarbete. Riktlinjerna har getts ut i publikationen Alla är delaktiga som ska stöda församlingarna i deras frivlligarbete.

Mässa med minnessjuka

Varje år firas en Minnesvecka i anslutning till Internationella Alzheimerdagen (21.9). Under minnesveckan ordnar många församlingar mässa med minnessjuka som har planerats så att den beaktar de behov personer med minnesstörningar har.

Johan Westerlund prästassessor vid Borgå domkapitel

Kyrkoherden i Johannes församling Johan Westerlund har valts till prästassessor vid Borgå domkapitel. Kyrkoherdetjänsten i Kristinestad har nu ledigförklarats. Kyrkoherdetjänsten i Vörå har inte lockat någon sökande.

Kyrkostyrelsen beslöt om tilläggskollekter för internationellt bistånd

Kyrkostyrelsen beslöt i maj om på vilka grunder man beviljar kollekter 2016 till olika kyrkliga organisationer. Kyrkostyrelsen beslöt också att ändra grunderna för fördelningen av byggnadsunderstöd för kyrkliga byggnader och församlingarnas övriga verksamhetslokaliteter från början av 2016.

Kyrkans diakoniarbete förbereder sig på att flera behöver hjälp

Inom kyrkans diakoniarbete räknar man med att de åtgärder som regeringen planerar för att få igång ekonomin kommer att öka antalet hjälpbehövande eftersom många av åtgärderna drabbar människor med låga inkomster. Fastän människor får ekonomisk hjälp via diakonin står andra värden än de ekonomiska i centrum.

Hjälp flyktingar oberoende av deras tro

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopar är eniga om att alla flyktingar, oberoende av tro, ska behandlas jämlikt i den hjälp som ges för att underlätta flyktingkrisen i Europa. Biskoparna önskar att kommunerna fördomsfritt stöder upprättandet av flyktingförläggningar och att regeringen agerar för ett gemensamt ansvarstagande för asylsökandena från Europa.

Biskopsmötet utreder möjligheter till ökad gästfrihet i lutherska kyrkan

Biskopsmötet diskuterade det ökade behovet av gästfrihet vid nattvarden och vilka möjligheter det finns att öppna nattvardsgemenskapen. Mötet beslöt att en arbetsgrupp utreder möjligheterna till detta. Biskopsmötet förde en inledande diskussion om sättet att välja ärkebiskop. Biskopsmötet förväntas ge ett utlåtande i frågan vid biskopsmötet i december.

Biskop Björn Vikström uppmanar oss att leva oss in i flyktingarnas situation

Vilka beslut skulle du vilja att Finland fattade om du själv var tvungen att fly, undrade biskop Björn Vikström i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Borgå på tisdagen.

Ledare för kristna kyrkor i Finland vädjar för bistånd

Ledarna för de kristna kyrkorna i Finland vädjar till regeringen om att de ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. Nödvändinga nedskärningar ska planeras så att de inte förvärrar nöden för de allra fattigaste, skriver kyrkoledarna.