Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Advent och jul Vasasvsvart

Läs mera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkostyrelsen godkände riktlinjer för familjerådgivningen

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen dokumentet Kohtaaminen kantaa – Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 (Möten som bär – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2022). Kyrkostyrelsen beviljade Pro ecclesia-medaljer till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete.

Bergström-Solborg sökte kyrkoherdetjänst i Kvevlax

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har sökts av kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg.

Gå i kyrkan är fortsättningsvis populärast kring julen

Julaftonens gudstjänster och andakter är fortsättningsvis de mest populära kyrkliga tillfällena bland finländarna. I julaftonens evenemang deltog 2015 över 320 000 människor. Det är nästan tre gånger mera än den näst populäraste helgdagen, den första söndagen i advent.

Ökat samarbete mellan kommunerna och kyrkan i framtiden

– Kyrkan och kommunen samarbetar inom områden som direkt påverkar människors vardag och livskvalitet, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid mötet mellan kyrkan och reformen Framtidens kommun i Helsingfors den 16 november.

Gemensamt Ansvar 2016: Finländarna gav nästan 3,5 miljoner för att hjälpa unga som riskerar slås ut

I år gav finländarna 3,46 miljoner euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka utslagning bland unga i Finland och i Uganda.

Årets präst Merja Hållfast driver de äldres sak

Finlands kyrkas prästförbund har valt sjukhuspräst Merja Hållfast från Helsingfors till årets präst. I motiveringen till valet sägs att Merja Hållfast som projektanställd för öppenvården för åldringar har skapat samarbetsmodeller och nätverk för öppenvården, hemsjukhusvården och lokalförsamlingarna.

Kyrkomötet beslöt att ändra valsättet vid val av ärkebiskop

Kyrkomötet godkände ändringringar i kyrkolagen och kyrkans valordning om valsättet vid val av ärkebiskop. Ändringen i valsättet behövs eftersom ärkebiskopens rikskyrkliga uppgifter har ökat och fått större betydelse.

Kyrkomötet motsätter sig förslag att frysa indexjustering av statens finansiering till kyrkan

Kyrkomötet gav på torsdag kväll ett remissyttrande till undervisnings- och kulturministeriet om ett förslag till ändring i lagen om statens finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan. I remissyttrandet motsätter sig kyrkomötet den föreslagna ändringen.

Kyrkomötet ber biskopsmötet i samarbete med kyrkostyrelsen utreda initiativ om vigselrätten

Kyrkomötet beslöt på onsdagen efter omröstning att med rösterna 65-33 be biskopsmötet i samarbete med kyrkostyrelsen göra en utredning om följderna att avstå från vigselrätten. Frågan har sin grund i ett ombudsinitiativ som föreslår att man utreder om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigsel till äktenskap då ändringen i äktenskapslagen träder i kraft.

Kyrkomötet godkände kyrkans centralfonds budget för 2017

Kyrkomötet godkände på torsdagen kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017-2019. Den består av två delar, dels kyrkans gemensamma verksamhet dels Kyrkans servicecentral.

Minister Sanni Grahn-Laasonen: Församlingarnas verksamhet kan bryta marginalisering

I sitt tal till kyrkomötet på tisdagen (8.11) uttryckte undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen sin oro för de unga som hamnar utanför arbetslivet och inte heller har någon studieplats. – Församlingarnas verksamhet erbjuder just de upplevelser av delaktighet och betydelsefullhet som kan bryta en ond cirkel av marginalisering.

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkan måste reagera då människor hamnar utanför samhället

Då ärkebiskop Kari Mäkinen öppnade kyrkomötet i Åbo på tisdagen talade han om kyrkans roll i en samhälleligt utmanande och världspolitisk osäker situation. Han betonade hur viktigt det är att kyrkan försvarar människors värde och reagerar bland annat då familjeåterförening blir en omöjlighet.

Undersökning 2015: Unga åldersgrupper mera positiva till att kyrkan viger par av samma kön

Synen på om kyrkans fortsättningsvis enbart ska viga man och kvinna till äktenskap delar finländarnas och evangelisk-lutherska kyrkans medlemmars åsikter. Mest positiva till att viga par av samma kön är de yngre åldersgrupperna. Kyrkans forskningscentral har med hjälp av Taloustutkimus i enkäten Gallup Ecclesiastica granskat finländarnas och kyrkans medlemmars åsikter om vad kyrkan borde göra då den nya äktenskapslagen som möjliggör vigsel av par av samma kön träder i kraft 1.3.2017. Samma åsikter bland kyrkans anställda och förtroendevalda har forskningscentralen granskat i en skild undersökning.

Kyrkomötet behandlar ändring av valsätt i ärkebiskopsvalet – diskuterar kyrkans äktenskapssyn

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till höstsession i Åbo nästa vecka, den 8-11 november. På mötets ärendelista finns bland annat ändring i sättet att välja ärkebiskop. Kyrkomötet ska fatta beslut i frågan på basis av lagutskottets betänkande. Kyrkomötet får till kännedom en redogörelse och en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen har för kyrkan.

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

FRIVILLIGARBETE.FI

Läs mera >

Användarenkät

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >