Kommande evenemang

Flera evenemang >

Sommarläger Vasasvsvart

Läs mera >

Dagklubbsanmälan Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Anmälan till musikskolan Vasasvsvart

Läs mera >

Aftonmusik

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Gemensamt Ansvar

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Stafettkarnevalen fick John Vikström-priset för motion och idrott 2014

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott 2014 har tilldelats Stafettkarnevalen. Priset delades ut vid Stafettkarnelvalen på lördagen på Olympiastadion i Helsingfors av ärkebiskop emeritus John Vikström.

Kyrkostyrelsen godkände grunder för kollekter

Kyrkostyrelsens plenum godkände på onsdagen på vilka grunder man beviljar kollekter under 2016.

Prästassessorers behörighets breddas

Kyrkomötet godkände på fredagen en ändring i kyrkoordningen så att också präster som har en tillsvidareanställning som församlingspastor eller prästtjänst i samfällighet och har avlagt högre pastoralexamen är valbara vid assessorsval.

Livlig remissdebatt i kyrkomötet om ombudsinitiativ rörande ny äktenskapslag

Kyrkomötet förde på fredag förmiddag en livlig diskussion om ett ombudsinitiativ om riksdagens förslag till ny äktenskapslag. Ärendet remitterades till allmänna utskottet.

Kyrkomötet fastställde fördelning av statens ersättning till kyrkan

Kyrkomötet justerade och korrigerade bestämmelser om medlemsuppgifter, antog nya bestämmelser om revision och antecknade Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för kännedom.

Kyrkomötet fällde ny församlingsstruktur

Kyrkomötet lät förslaget till ny lagstiftning om kyrkans lokala strukturer falla med rösterna 78 för och 31 emot förslaget. Ett godkännande av lagpaketet skulle ha krävt kvalificerad (3/4) majoritet.

Kyrkomötet godkände enheternas verksamhetsberättelser och bokslut

Kyrkomötet fastställde centralfondens bokslut för räkenskapsåret 2014 och konstaterade att kyrkans olika enheter har utfört sina grundläggande uppgifter väl.

Kyrkomötet tillsatte framtidskommitté

Kyrkomötet utsåg på torsdagen (7.5) en framtidskommitté som har i uppgift att bedöma kyrkans organisation som helhet och utarbeta en ny organisationsmodell.

Minister Räsänen: Ändring i äktenskapslagen en stor utmaning för kyrkan

Inrikesminister Päivi Räsänen (kd) framförde på tisdag (5.5) statsrådets hälsning till kyrkomötet i Åbo. Hon tog ställning till att kyrkans andel av samfundsskatten ersätts med statlig finansiering, kyrkans betydelse som gemenskapsbyggare, och de utmaningar som religionsfriheten och den jämlika äktenskapslagen ställer på kyrkan.

Kyrkomötet fortsätter beredningen av tillägg till psalmboken

Kyrkomötet förde på tisdag remissdiskussion om tilläggshäfte till psalmboken. Efter en relativt kort remissdiskussion med nio ombudsinlägg remitterades ärendet till handboksutskottet som förväntas ge sitt betänkande på hösten.

Ärkebiskop Viilma: Stort förtroende för kyrkan trots ökat främlingskap

Ärkebiskopen i lutherska kyrkan i Estland Urmas Viilma gästade kyrkomötets öppningssession på tisdag (5.5) i Åbo. I sitt tal lyfte Viilma upp de utmaningar som kyrkan i Estland lever med.

Biskop Häkkinen: Öppenhet och inbördes respekt viktigt i kyrkomötets beslutsfattandekultur

Biskopen i S:t Michel stift Seppo Häkkinen sade i sin predikan vid kyrkomötets öppningsmässa att mötet har framför sig en arbetsdryg vecka med viktiga beslut, om bland annat kyrkans lokala strukturer som han kallade en historiskt viktig fråga.

Ärkebiskopen vädjar till finländarna om hjälp till Nepal

Ärkebiskop Kari Mäkinen har via sociala medier vädjat om att finländarna skulle hjälpa dem som drabbats av jordbävningen i Nepal i lördags.

Biskop Tapio Luoma: Helheten bygger vi tillsammans

Biskopen i Esbo stift Tapio Luoma predikade vid riksmötets ekumeniska öppningsgudstjänst i Helsingfors domkyrka på onsdag 29.4.2015. Luoma betonade att demokratin inte fungerar utan idealism, utan att man ser helheten och är beredda att arbeta tillsammans, trots meningsskiljaktigheter. – Det finns något större som vi bygger tillsammans

Kyrkomötet i maj fattar beslut om kyrkans lokala strukturer

Kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands samlas till vårsession från tisdag till fredag den 5-8 maj på Turun kristillinen opisto. Under veckan förväntas mötet fatta beslut om bland annat kyrkans lokala struktur och fördelningen av statens ersättning till församlingar och samfällighet för kyrkans samhälleliga uppgifter.

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >