Närbild av silverkors som finns på locket till en skål som innehåller oblater.

Gudstjänster och mässor

I Vasa svenska församling firas i regel flera gudstjänster varje söndag. Gudstjänster kan också firas på andra veckodagar än söndag. Gudstjänsterna kan vara uppbyggda och utformade på olika sätt. På det här sättet försöker vi i församlingen svara på de behov som finns bland församlingsmedlemmarna.

Vi människor kan befinna oss i olika skeden av livet. I och med det så ser våra behov och vår livssituation olika ut. Det här beaktas när de olika gudstjänsterna och mässorna planeras och genomförs. Det gemensamma som förenar de olika gudstjänsterna och mässorna är att de är tillfällen då vi får samlas inför Guds ansikte. De fungerar som fönster mot himlen, fönster där evigheten för en stund blir synlig.

När vi firar mässa så minns vi också det som Jesus har gjort för oss. Vi minns hans liv och hans livsgärning. Vi minns hans uppdrag: att rädda oss och befria oss från allt det som binder oss. Mässan är därför också en plats där vi kan fördjupa oss i tron, en plats där vi får ta lärdom av Honom som är vår Herre och Mästare. När vi bryter brödet och delar vinbägaren, då gör vi det som han själv befallde sina lärjungar att göra. Så har lärjungar gjort i snart 2000 år. När vi samlas till mässa blir vi därför också en länk i en kedja, som går genom århundraden, ända till Jesu tid.

Gudstjänster

Alla högmässor och gudstjänster är öppna och finns till för alla församlingsmedlemmar. Gudstjänsten är en plats där vi kan hämta kraft i livet. Både i livets medgång och motgång får vi komma inför Guds ansikte för att hämta kraft och tröst. När vi går från kyrkan kan vi gå ut i vardagen och tjäna Gud i de människor vi möter. Vi får gå ut i vardagen för att förverkliga kärleken till vår nästa, och vi får utföra vår gudstjänst genom de gåvor och uppgifter vi var och en har fått.

Gudstjänster och högmässa firas vanligen i:

  • Trefaldighetskyrkan söndagar klockan 13
  • Sundom kyrka i regel alla söndagar utom andra söndagen i månaden.
  • Dragnäsbäcks kyrka två söndagar i månaden.
  • Brändö kyrka söndagar klockan 13, internationell, engelskspråkig mässa.
  • Roparnäs kyrka tre söndagar i terminen klockan 12. Arr. Slef.

Parkcafé

Sommartid serverar församlingens diakoner kaffe i Kyrkparken tisdagar kl. 13. 

Kontaktperson är diakon Susanne Blomqvist.

Bönegrupper

I församlingen finns följande bönegrupper som samlas regelbundet:

  • söndagar klockan 19.30 i gårdsbyggnaden invid Sundom prästgård. Kontaktperson för gruppen är Stefan Strang, tfn 050 599 0256.

Bön & lovsång

En lördag i månaden träffas vi i Trefaldighetskyrkan klockan 18 för en gemenskapskväll med undervisning, sång och möjlighet till personlig förbön. Det ordnas barnprogram samtidigt, så du kan gärna ta med dina barn. Kvällen avslutas med servering. Bön & lovsång bygger på frivilliga krafter och diakoniarbetare finns på plats. Kontaktperson är diakon Anna-Mari Bäckman.

Ta kontakt

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.

diakon 60%

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

diakon 80%

Mottagningsplats i Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel tisdag till fredag.

Jag är socionom YH och diakon. Hos mig får du prata till punkt och jag har tystnadsplikt. Jag ber gärna tillsammans med dig om du vill och jag är på min fritid verksam inom föreningen Helhet genom Kristus r.f. som arbetar med bland annat inre sår, förlåtelse och andligt välmående. 

Gudstjänstformer

Högmässa = Gudstjänst med nattvard som firas på en söndag.

Mässa = Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst = Ingen nattvard, utan fokuseringen ligger på bibelläsning och predikan.

Stilla mässa i Dragnäsbäck = Mässa med mycket bön, sång och stillhet. Ger utrymme för egen reftektion och eftertanke. Mässan leds av aktiva församlingsbor medan en präst leder nattvarden.

Punktskriftspsalmböcker

I Trefaldighetskyrkan finns tre stycken svenskspråkiga punktskriftspsalmböcker som kan användas vid tillställningarna där. Fråga efter punktskriftspsalmboken av vaktmästaren när du själv eller någon anhörig, vän eller annan deltagare behöver en sådan.