Fötter som går på en spång.

Hållbar utveckling

Vasa svenska församling vill vara med och trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Därför arbetar vi aktivt med miljöfrågor och värnar om det andliga och fysiska välmåendet.

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Allt är jubel och sång.


(Ur Psaltarpsalm 65)

Gudstjänstlivet

Miljöfrågor uppmärksammas i gudstjänst- och andaktsliv i församlingen – i allt från samlingar inom barn- och ungdomsverksamheten till andakter för äldre. I gudstjänsterna lyfter vi ansvaret för hela skapelsen i kyrkans förbön och nattvardsliturgin.

Miljötemat behandlas i predikan särskilt när kyrkoåret berör den kristnes ansvar för skapelsen eller första trosartikeln. 

Vi firar Skapelsens söndag varje år i september. 

Vi ordnar utomhusgudstjänster samt naturgudstjänster och -andakter till exempel gökottevandring i naturen och gudstjänst i kyrkparken. I retreatverksamheten uppmärksammas skapelsen genom möjligheten till vandring i naturskön miljö.

Vi uppmärksammar vårt globala ansvar genom att sjunga psalmer som lyfter fram skapelsens skönhet. Inför jul deltar vi i insamlingen för De vackraste julsångerna via Finska missionssällskapet som också medvetandegör vårt internationella ansvar.

Läger och utfärder

Sommartid ordnas familjeverksamhet utomhus i stadens olika parker och lekparker. 

Ett årligen återkommande inslag sommartid i Kyrkparken är församlingens Parkcafé där förbipasserande kan stilla sig en stund kring en kaffekopp med tilltugg som vi bjuder på.

Samlingar utomhus:

  • Solklubben är barnfamiljernas träffpunkt utomhus på olika platser i Vasa. Solklubben ordnas vanligen ett par gånger i veckan i juni.
  • På Parkcafé bjuder församlingen förbipasserande på kaffe med tilltugg och möjlighet till samtal. Det sker en gång i veckan i Kyrkparken under sommarmånaderna.
  • Under flera år har församlingen deltagit i den nationella cykelveckan genom att en morgon bjuda på brunch åt cyklister i Kyrkparken i samarbete med Vaasan suomalainen seurakunta.

Läger för olika åldrar hålls vanligen på samfällighetens lägergård Alskathemmet, som ligger på en naturskön plats.  

Det är naturligt att uppmärksamma miljöfostran när läger och utfärder ordnas. Fostran ställs i förhållande till deltagarnas ålder och kan gälla allt från att respektera naturen och miljön, sortera avfall, främja en hållbar livsstil till individens miljöpåverkan.

På läger är en måltid per dag vegetarisk. Deltagare kan också få en helt vegetarisk kost om så önskas. 

Kyrkans miljödiplom

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium beviljade Kyrknas miljödiplom till de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa 21.12.2022. Diplomet är i kraft till och med 20.12.2027.

Växt. Text: Kyrkans miljödiplom.

Rättvis handel församling

Vi är en Rättvis handel församling. Allt kaffe och te som vi dricker och serverar på våra tillställningar är Rättvis handel certifierade.

Vi ordnar också Rättvis handel kaffepauser för församlingsborna 1–2 gånger per år där vi berättar om Rättvis handel och vad det innebär.

Länk till Rättvis handels webbsajtÖppna länk i ny flik

Naturen ger kraft och energi

Personalen uppmuntras att promenera och cykla så mycket som möjligt.

Församlingen har en cykel som de anställda kan använda för kortare arbetsresor.

Församlingens anställda deltar i den lekfulla motionskampanjen kilometrikisa. Också du kan delta i dessa eller motsvarande motionskampanjer och förutom bättre kondition också må bättre, för motion ger välbefinnande. Om promenaden eller cykelturen dessutom ersätter en bilresa tackar också miljön!

Länk till den finskspråkiga webbsidan KilometrikisaÖppna länk i ny flik

I Vasa med omnejd finns många vackra naturstigar och vandringsleder.

Länk till Vasa stads webbsida med information om nejdens naturstigar och vandringslederÖppna länk i ny flik

Länk till information om Sankt Olavsleden i Österbotten – En europeisk pilgrimsvandringsled genom Kust-ÖsterbottenÖppna länk i ny flik

Hållbarhetsveckan

Vasa svenska församling deltar varje år i Österbottens hållbarhetsvecka. Då lyfter vi frågor om hållbarhet i sociala mediern och ordnar evenemang kring hållbarhet.

Länk till Hållbarbetsveckan Österbottens webbsidaÖppna länk i ny flik

Grön mossa i skogen.

Kyrkans miljöprogram

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har förbundit sig att nationellt och internationellt arbeta för att bekämpa klimatförändringen med målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Kyrkan har som mål att vara kolneutral senast år 2030.

Länk till webbsida med kyrkans energi- och klimatstrategiÖppna länk i ny flik

Kyrkan har också ett konkret verktyg för miljöarbete, nämligen Kyrkans miljödiplom. Miljödiplomet handlar om att systematiskt gå igenom den verksamhet man har. Det är ett arbetssätt för att se vad man kan göra och vad man redan gör för miljön. Genom en auditör, som också varit i andra församlingar, kan man få goda idéer för hur man kan göra goda miljöval i en församling eller i en samfällighet.  

Vasa kyrkliga samfällighet har en miljöarbetsgrupp som också Vasa svenska församling är en del av. Arbetsgruppen har det senaste året arbetet utgående ett inventeringsschema som finns i Kyrkans miljödiplom och målet är att Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar ansöker om Kyrkans miljödiplom hösten 2021.

Länk till webbsida om kyrkans miljödiplomÖppna länk i ny flik

 

Ta kontakt

församlingssekreterare
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet. Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.

kommunikatör
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier. Medlem i församlingens miljöteam och samfällighetens miljöarbetsgrupp.

vik. ungdomsarbetsledare
Hartmansgränden 6
65100 Vasa
ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

Grupp med människor som står på en sten.
Gruppen som träffas och upplever andlighet i naturen. Foto: Tuulikki Mylläri.

Upplev andlighet i naturen

Är du intresserad av naturvandringar och upplevelsen av på vilket sätt naturen stärker välbefinnandet fysiskt, psykiskt, socialt och andligt?

Via naturupplevelser finns det möjlighet att stanna upp och reflektera över sin kristna gudsrelation med alla sinnen på ett kreativt, etiskt och hållbart sätt.

I församlingen finns en grupp som träffas i naturen några gånger per år. Gruppen är tvåspråkig. Svenska församlingens kontaktperson är Susanne Blomqvist. 

Ta kontakt

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.