Dataskydd och datasäkerhet i Vasa svenska församling

Vasa svenska församling följer de förpliktelser som EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört om förpliktelser som en personuppgiftsansvarig har. De registrerades rättigheter beaktas i all verksamhet.

Gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet ansvarar för dataskyddet tillsammans med församlingsråden och hela ledningen. Cheferna och de ledande tjänsteinnehavarna har sina egna ansvarsområden i dataskyddsfrågor som de ansvarar för. Som dataskyddsexpert fungerar kyrkliga samfällighetens dataskyddsombud Rauno Saarnio. Kyrkliga samfällighetens förvaltningschef fungerar som kontaktperson för dataskyddet.

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Vasa svenska församling, samt längst ner på sidan dataskyddsbeskrivningar för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Länk till avsnittet med dataskyddsbeskrivningar för våra webbplatser

Länk till avsnittet med våra registerbeskrivningar

Personuppgiftsansvarig:

Vasa svenska församling
E-post: vasa.svenska.forsamling@evl.fi
Telefon: 06 326 1309

Adress: Skolhusgatan 26–28, 65100 Vasa

Vasa kyrkliga samfällighet
E-post: vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
Adress: Skolhusgatan 26–28, 65100 Vasa

Företrädare för den personuppgiftsansvariga:

Datasäkerhetsansvarig:
Ekonomidirektör Kjell Fellman
E-post: kjell.fellman@evl.fi
Telefon: 044 480 8400
Adress: Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa

Kontaktperson för dataskyddet:
Förvaltningsdirektör Helinä Koski-Hirvinen
E-post: helina.koski-hirvinen@evl.fi
Telefon: 044 480 8410
Adress: Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa

Dataskyddsombud: 
Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio
E-post: gdpr.kustensit@evl.fi
Telefon: 040 310 0467
Adress: Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Personregister

Församlingarnas verksamhet och skötseln av medlemskapsärenden kräver behandling av personuppgifter. Informationen i personregistren används för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna är konfidentiella, och kan inte överlåtas åt utomstående, om det inte finns någon laglig grund till det.

Vidare insamlas uppgifter som berör medlemskapet i församlingen och skötseln av medlemskapsrelaterade ärenden, såsom uppgifter om anmälningar till evenemang och olika typer av verksamhet samt därmed anknutna uppgifter. Dessutom kan vi för vår verksamhet samla in uppgifter som berör uträttandet av ärenden, beställningar, avtal och aktiviteter.

Den huvudsakliga informationskällan är den berörda personen själv. Därutöver kan vi få uppgifter ur befolkningsdatasystemet bl.a. för uppdatering av kontaktuppgifterna i medlemsdatasystemet.

Tilläggsuppgifter om personregistren, behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningarna gällande personregistren finns till förfogande i Vasa svenska församling.

Den registrerades rättigheter

En registrerad person har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter och att få rätta felaktiga uppgifter. Den registrerade kan begränsa behandlingen av personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, om det inte gäller tryggande av församlingens eller en tredje parts intressen. Den registrerade har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

Webbplatsernas dataskyddsbeskrivningar

Länk till webbsida med dataskyddsbeskrivningen för Klockaren – webbpublikationssystemet för Evangelisk-lutherska kyrkan i FinlandÖppna länk i ny flik

Länk till webbsida med dataskyddsbeskrivningen evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons Öppna länk i ny flik

Länk till webbsida med dataskyddsbeskrivningen för elektronisk beställning av ämbetsbevis Öppna länk i ny flik

Registerbeskrivningar

Länk till webbsida med registerbeskrivning för Katrina anmälningsblanketterna

Länk till webbsida med registerbeskrivning för webbsidans integrerade blanketter