Träkors på ett tak en grönskande sommardag. Text: Öppna dörrar till gemenskap.

Öppna dörrar till gemenskap – strategi för Vasa svenska församling 2021–2025      

Länk till digiversionen av Vasa svenska församlings strategibroschyr Öppna länk i ny flik  

Vår Vision

Öppna dörrar till gemenskap:

 • Vasa svenska församling vill vara medlemmarnas församling. Där församlingens medlemmar lever och verkar finns även församlingen.
 • Vi vill vara en del av vasabornas liv och verklighet. Livet delar vi tillsammans som människor och som Guds barn. Gud är alltings ursprung och vår trygghet.

1. Vi är en vardagsnära och Gudsnära gemenskap

Församlingens teologiska linje är en gudsnära och vardagsnära teologi.

Som gudsnära församling:

 • har vi ett klart och tydligt budskap
 • grundar sig budskapet på kyrkans grundvärderingar: tro, hopp och kärlek
 • vill vi hjälpa människor fram till tro på Gud som Fader, Son och Helig Ande och att tron blir en resurs som bär genom livet.

Som vardagsnära församling: 

 • använder vi ett enkelt och vardagsnära språk i allt som vi kommunicerar. Vi ser närvaron på sociala medier som en naturlig del av församlingens liv.
 • är vi medvandrare i medlemmarnas liv i både glädje och sorg, fest och vardag, genom förrättningar och genom gudstjänstlivet. Gudstjänst är inte bara det som sker i söndagens högmässa utan gudstjänst är också att tjäna sin medmänniska i vardagen. Att vi är medvandrare betyder att vi finns till för att hjälpa och stöda i olika skeden av livet. Det betyder att vi skapar möjligheter för församlingens medarbetare att gå ut bland människorna istället för att ägna arbetstid åt kontorsarbete.

2. Vi respekterar människovärdet

Församlingen står för en öppen och inkluderande teologi som värdesätter miljön och skapelsens mångfald. Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde. Vi är därför ställningstagande, vi deltar i samhällsdebatten, vi ser och försvarar de svagaste i samhället.

3. Vi är professionella

Som människor lever vi våra liv invävda i ett nätverk av relationer. Vi vill stå för en varm och välkomnande gemenskap där alla kan känna sig trygga, sedda och bekräftade av bekanta ansikten. Vi fördömer all form av rasism och diskriminering. Vi bygger broar mellan olika grupperingar. Vi handlar under ekonomiskt ansvar och är en motkraft till en ytlig, individualiserad och konkurrerande värld.

4. Vi är flexibla

Vi värdesätter samarbete och ett gott partnerskap. Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet. Vi är flexibla och kan snabbt reagera på förändringar i vår omvärld. Vi är inte rädda att avstå från sådant som inte längre fyller sin funktion och prövar frimodigt nya idéer.

Strategin bygger på Öppna dörrar - Strategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026 och innehåller sex olika delar, som bör läsas parallellt. Delarna är:

Våra styrkor 2025

Vi är en vardagsnära och Gudsnära gemenskap

 • Varm gemenskap
 • Trogna och engagerade medlemmar
 • Kontinuitet
 • Trovärdigt budskap
 • Förkunnar och tjänar

Vi respekterar människovärdet

 • Respektfulla möten
 • Öppen teologi
 • Inkluderande människosyn
 • Trygghet
 • Lyhördhet och färmåga att läsa in omgivningen
 • Att se dem som inte andra ser
 • Motkraft i samhället

Vi är professionella

 • God samarbetspartner
 • Gott bemötande
 • Bekanta ansikten
 • Vi är brobyggare
 • God planering
 • Tillit, förtroende stabilitet

Vi är flexibla

 • Kreativitet
 • Anpassningsförmåga
 • Mod att avstå och pröva nytt
 • Förmåga att ändra strukturer
 • God samarbetsförmåga
 • Kontinuerlig utveckling av arbetet

Vilka förväntningar ställs på församlingen?

Medmänniskans
förväntningar
Institutionernas
förväntningar

(t.ex. skolor, vårdhem,
sjukhus)
Andra aktörers förväntningar
(t.ex. staden, föreningar,
organisationer)
Kristet budskap, Gudsmöte, 
bekräftelse

Sprida hopp och glädje

Vara medmänniska i livets
olika skeden
Personligt medmänskligt
bemötande
Medvandrare i livet
Samvetets röst i samhället
Skapa livsmening och 
livstolkning
Ge rum för det existentiella
samtalet
Tillhörighet och gemenskap
Kristet budskap, Gudsmöte,
bekräftelse

Sprida hopp och glädje

Ge ett sammanhang och
ett livsrum
Fungera som traditionsbärare
Finnas till hands vid kriser
Kristet budskap, Gudsmöte,
bekräftelse

Sprida hopp och glädje

Försvara etiska värderingar och
ställa kritiska frågor
Våga vara kyrka och motkraft
i samhället
Sakkunnighet och proffesionalism
Resurser
Globalt nätverk med solidaritet
med de svaga

Våra löften

Vi vill höja nivån på våra löften, som är:

 • Ge stöd och trygghet som medvandrare (medmänniskan)
 • Mänskliga kontakter och gemenskap (medmänniskan)
 • Respektfulla möten och dialog (medmänniskan)
 • Tydligt och trovärdigt budkap (medmänniskan)
 • Vi öppnar dörrar för alla (medmänniskan)
   
 • Proffesionellt samarbete (institutioner)
 • Vi värdesätter miljön och skapelsens månfald (institutioner)
   
 • Vi är trovärdiga och ansvarsfulla i vårt uppdrag (andra aktörer)
 • Våga vara ställningstagande kyrka och försvara månniskovärdet (andra aktörer)
 • Inbjuda till dialog och samverkan (andra aktörer)
 • Erbjuda resurser och sakkunskap (andra aktörer)

Vår karta

Målsättningar

 • Församlingen är en fungerande gemenskap
 • Aktivt medlemsarbete
 • Aktiv ekonomiplanering
 MedmänniskanInstitutionerAndra aktörer
Våra löften Ge stöd och trygghet
som medvandrare
Respektfulla möten och
dialog
Mänskliga kontakter och gemenskap
Tydligt och trovärdigt budskap
Vi öppnar dörrar för alla

Proffessionellt samarbete
Våga vara ställningstagande kyrka
och försvara människovärdet
Vi värdesätter miljön och skapelsens mångfald
Vi är trovärdiga och ansvarsfulla i vårt uppdrag

Erbjuda resurser och sakkunskap
Inbjuda till dialog och samverkan

Processer

Öppna och närvarande
Utrusta och uppmuntra
Kontinuerlig utvärdering
Enkelt, relevant och vardagsnära språk
Synlighet i vardagslivet
Förmåpga att reagera snabbt på förändringar

Reagera på behov
Skapa personlig kontakt
Återkoppling och pedagogiskt tänkande

Goda relationer till massmedia
Aktiva och fungerande nätverk
Informera och kommunicera
Proaktivt samarbete

Resurser och
kunnande

Medlemmarna
Engagerad personal
Aktiva frivilliga
Verksamhetsutrymmen

Pedagogisk kompetens
Goda former för samarbete
Flexibel personal
Goda nätverk

Kontinuitet
Mångproffessionella
Andlighet
Stabilitet i resurser och ekonomi
Utrymmen och lokaler 

 

Målsättningar, mätare, åtgärder

MålsättningMätareÅtgärder
Församlingen är en fungerande gemenskap

Verksamhetsstatistiken
Digitala verktyg
Synlighet i offentligheten
Kontinuerlig utvärdering

• Mindre kontors- och mötestid, mer tid ute bland medlemmarna för personalen, träffpunkter utanför kyrkans lokaler
• Bättre tidsanvändning för personalen
• Aktivt nätverkande
• Klara strukturer och beslutsprocesser
• Församlingen verkar genom sina medlemmar och frivilliga
• Ta vara på de aktiva pensionärerna
• Vi satsar på olika typer av mässor och gudstjänster
• Lyssna till medlemmarnas behov
• Vi utarbetar verktyg för utvärdering av verksamheten

Aktivt medlemsarbete

Medlemsantalet +/-

 

• Aktivt och relevant arbete
• Vi satsar på dopet, dopundervisningen och familjearbetet
• Vi satsar på milleniegenerationen
• Vi satsar på meningsfulla förrättningar
• Vi välkomnar nyinflyttade och noterar dem som lämnat kyrkan
• Vi satsar på invandrararbete
• Ökar vi-känslan (= en viktig grupp för mig)
• Frivilliga får ökat ansvar och ses som en resurs

Aktiv ekonomiplaneringBudgetuppföljning / bokslut• Aktivt budgetarbete
• Aktiv fördelning av resurser
• Aktiv budgetuppföljning, tydligare strukturer för det interna arbetet
 

 

Länk till digiversionen av Vasa svenska församlings strategibroschyrÖppna länk i ny flik

Ta kontakt