Dragnäsbäcks kyrka, historia och bilder

 

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrkliga stiftelse. Vasa kyrkliga samfällighet hyrde kyrkan för församlingarnas verksamhet fram till och med 31.5.2020.

 

Kyrkan som är ritad av Gösta Bergman invigdes i februari 1961.

 

Vasa kyrkliga stiftelse fick år 1952 i uppdrag att förvalta medel, insamlade av bland annat syföreningen i Dragnäsbäck, för byggandet av ett församlingshem i stadsdelen. Genom pastor John Forsbergs inflytande fick projektet i mitten av 1950-talet en annan inriktning och man siktade in sig på att bygga en småkyrka.

 

Utöver insamlade medel och statsunderstöd finansierades bygget till största delen med hjälp av banklån. Hyran som stiftelsen fick av församlingarna i Vasa täckte endast driftsutgifterna. Alltså krävdes en målmedveten och ihärdig insats av syföreningsmedlemmar och andra intresserade för att klara räntor och amorteringar. Det tog hela aderton år att betala lånen. 

 

Kyrkan byggdes på privat initiativ av Vasa kyrkliga stiftelse. Många Dragnäsbäcksbor engagerade sig i kyrkbygget som var en länge närd dröm. Också många i Gerby-Västervik (som då hörde till Korsholm) medverkade aktivt vid kyrkbygget. 

Dragnäsbäcks Kyrkas vänner rf. - Vetokannaksen kirkon ystävät ry.

Då det stod klart att Vasa kyrkliga samfällighet, enligt fullmäktiges beslut, sade upp hyreskontraktet per 31.5.2020, insåg man att den kyrkliga verksamheten i hela norra Vasa riskerade att kraftigt begränsas. En stödförening bildades för att främja fortsatt verksamhet i ”Småkyrka”. Då Vasa svenska församlings verksamhet i kyrkan minskade, åtog sig stödföreningen att arrangera olika aktiviteter. Bland annat fortsatte föreningen med luncher på tisdagarna då diakonin upphörde med verksamheten som kallades tisdagsluncher. Dessutom ordnas lekmannagudstjänster ungefär en gång i månaden.

I föreningens medlemsbrev skrev Olav Jern den 11 juni 2020 följande:

Dragnäsbäcks kyrkas vänner har gjort ett mycket långtgående och historiskt beslut, nämligen att från början av juni detta år hyra Dragnäsbäcks kyrkas kyrkosal och kök av ägaren, Vasa kyrkliga stiftelse. Genom hyresavtalet kan vi säkra att Vasa svenska församling, hela Vasa kyrkliga samfällighet, församlingsmedlemmarna och olika organisationer även i fortsättningen har tillgång till Dragnäsbäcks kyrka.

Beslutet innebär att Dragnäsbäcks kyrkas vänner åtar sig ett betydligt större ekonomiskt ansvar än tidigare. Därför är varje medlem och varje medlemsavgift av största vikt för föreningens verksamhet. Och frivilliga insatser i och för kyrkan behövs.

Kyrkan fungerar mycket bra för mindre och intimare gudstjänster samt är mycket lämplig för dop, vigslar, begravningar och minnesstunder.

Om intresse att hyra kyrkan finns kan man kontakta Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse:
Olav Jern, ordf. 044 320 6567, olav.jern@gmail.com,
Ulla Salmenheimo-West, 044 230 3963,
Christel Lax, 050 597 0838,
Niclas Carlsson, 040 543 0911 eller
Olle Victorzon, 044 091 9369.