Registerbeskrivning för Katrina anmälningsblanketter

Anmälningar till våra evenemang via webben sker via en webbtjänst kallad Katrina.

Varje anställd som skapar en anmälningsblankett är registeransvarig för nämnda blankett. Anmälningsblanketterna används för att hålla kontakt med deltagarna före tillfället och i vissa fall för fakturering. Om inget annat nämns raderas uppgifterna när tillfället har hållits och/eller när fakturan har betalats.

Uppgifter ges till tredje part utanför EU och EEC endast på en motiverad begäran av utländsk myndighet.

Det går att logga in i datasystemet som innehåller personuppgifterna endast med personliga lösenord. Tillgång till olika delar av systemet är antingen personliga/tilldelade per användarkategori. Bara de som behöver uppgifterna för sitt arbete har användarrättigheter.

Servern finns inom Finlands gränser. Serversalen fyller kraven i VAHTI 2/2013 nivå 3 och för datasäkerheten VAHTI 2/2010 nivå 3.

Den registrerade har rätt att ta del enbart av sina egna uppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter och i övrigt att använda sig av de rättigheter som personregisterlagen tryggar. Begäran om insyn eller rättelse skall framföras skriftligt till den registeransvariga (se punkt 2).

Registerföraren svarar inom den tidsram som EU:s dataskyddsförordning ger (i regel en månad).

Registeransvariga

Kyrknytt prenumeration och avbeställning

Johanna Backholm
044 480 8310
johanna.backholm@evl.fi

Ekonomiskt understöd

Anna-Karin Lärka
044 480 8301
anna-karin.larka@evl.fi

Barn- och ungdomsvåningens anmälningsblanketter

Heidi Mäkelä
044 480 8340
heid.makela@evl.fi

Skriftskolblanketter

Heidi Mäkelä
044 480 8340
heid.makela@evl.fi

Retreater och sorgegrupper

Kerstin Borg
044 480 8360
kerstin.borg@evl.fi

Kraftkällan

Maria Zuglian
044 480 8361
maria.zuglian@evl.fi

Håll om mig – parrelationskurs

Siv Jern
044 480 8492
siv.jern@evl.fi

Etnisk matkväll

Jessica Emaus
044 480 8280
jessica.emaus@evl.fi

Sorgbearbetningskurs

Anders Lundström
044 480 8323
anders.lundstrom@evl.fi