Registerbeskrivning för Katrina anmälningsblanketter

Anmälningar till våra evenemang via webben sker via en webbtjänst kallad Katrina.

Varje anställd som skapar en anmälningsblankett är registeransvarig för nämnda blankett. Anmälningsblanketterna används för att hålla kontakt med deltagarna före tillfället och i vissa fall för fakturering. Om inget annat nämns raderas uppgifterna när tillfället har hållits och/eller när fakturan har betalats.

Uppgifter ges till tredje part utanför EU och EEC endast på en motiverad begäran av utländsk myndighet.

Det går att logga in i datasystemet som innehåller personuppgifterna endast med personliga lösenord. Tillgång till olika delar av systemet är antingen personliga/tilldelade per användarkategori. Bara de som behöver uppgifterna för sitt arbete har användarrättigheter.

Servern finns inom Finlands gränser. Serversalen fyller kraven i VAHTI 2/2013 nivå 3 och för datasäkerheten VAHTI 2/2010 nivå 3.

Den registrerade har rätt att ta del enbart av sina egna uppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter och i övrigt att använda sig av de rättigheter som personregisterlagen tryggar. Begäran om insyn eller rättelse skall framföras skriftligt till den registeransvariga (se punkt 2).

Registerföraren svarar inom den tidsram som EU:s dataskyddsförordning ger (i regel en månad).

Registeransvariga

Ekonomiskt understöd

Anna-Karin Lärka
044 480 8301
anna-karin.larka@evl.fi

Barn- och ungdomsvåningens anmälningsblanketter

Heidi Mäkelä
044 480 8340
heid.makela@evl.fi

Skriftskolblanketter

Heidi Mäkelä
044 480 8340
heid.makela@evl.fi

Retreater och sorgegrupper

Susanne Blomqvist
044 480 8363
susanne.blomqvist@evl.fi

Håll om mig – parrelationskurs

Siv Jern
044 480 8492
siv.jern@evl.fi

Food for Hope

Riikka Perälä
044 480 8342
riikka.perala@evl.fi

Brunch för unga vuxna

Isak Edman
044 480 8343
isak.edman@evl.fi

Sorgbearbetningskurs

Anders Lundström
044 480 8323
anders.lundstrom@evl.fi

Anmälningsblankett för frivilliga

Anna-Mari Bäckman
044 480 8366
anna-mari.backman@evl.fi