Brändö kyrka, historia och bilder

Brändö kyrka i jugendstil är ritad av A. W. Stenfors och byggd 1910. Byggnaden byggdes med donationsmedel ur Gustaf Duvaldts donationsfond och kallades bönehuset Betania. År 1914 gav Åbo domkapitel den odelade stadsförsamlingen i Vasa rätt att fira nattvard i bönehuset, och efter detta började bönehuset allmänt kallas Brändö kyrka.

Kyrkan har genomgått flera renoveringsarbeten. Till kyrkans 60-årsjubileum år 1970 målades de inre utrymmena enligt 1970-talets färgskala i kraftiga violetta och bruna färger. Också innertaket förnyades, så att det gamla fasettaket övertäcktes med spånskivor.

I slutet av 1980-talet påbörjades byggnadsarbeten igen för att återställa de gamla prydnadsmålningarna och ursprungliga färgsättningar. Altar- och läktarskrank samt predikstolen förnyades. De gamla golvplankorna tigs fram igen, likaså paneltaket.

Kyrkans fasad renoverades år 2001 och fick då sin laxröda rappning.

Altartavlan och glasmålningarna

Altartavlan ”Kristus i Betania” är målad av Alexandra Frosterus-Såltin 1912. När tavlan målades bodde Frosterus-Såltin i Vasa och hon erbjöd sig att måla tavlan utan ersättning om bara församlingen stod för materialkostnaderna. Eftersom kyrkan då ännu kallades bönehuset Betania ansåg beställarna och konstnären att det passade med motivet Kristus i Betania. Det är inte känt att konstnären någon annanstans skulle ha använt samma motiv som på altartavlan i Brändö kyrka.

Rött, blått och grönt framträder i rena och ljusa nyanser på altartavlan. Färgerna är tunt påstrukna och duken skiner igenom på en del ställen. Jesus är på besök hos Marta och Maria och stämningen är känslig. Kyrkans arkitekt Stenfors planerade en nygotisk, ljus ekram för den nya altartavlan.

Kyrkans glasmålningar är planerade av konstnären Lennart Segerstråhle. De finns under läktarna, sex stycken på vardera långväggen. Glasmålningarna blev klara år 1929. Till vänster från altaret sett finns gammaltestamentliga motiv samt Jesu födelse och dop. På den motsatta väggen skildras Jesu liv och lära. Varje motiv består av en huvudbild och av en ornamentisk variation på temat i fönstret nedanför.

Uppe i koret på båda sidorna om altaret finns dessutom två huvudmotiv på sex fönster var. Dessa är från år 1938. Till vänster om altaret skildras Getsemane och till höger Jesu död, gravläggning och uppståndelse.

Till en början använde Segerstråle i sina glasmålningar mycket detaljer, men senare strävade han till större koncentration i fråga om både färger och linjer. Detta märks också i Brändö kyrka; glasmålningarna i koret är ungefär tio år yngre än målningarna under läktaren och de är gjorda i mera renodlad stil. De blev till tack vare kyrkans arkitekt Stenfors. Han ville slutföra inredningsarbetet i kyrkan och beställde arbetena av konstnären och donerade dem till församlingen.

Brändös historia ansluter sig nära till sjöfarten och sjömännen. Om detta påminner miniatyrmodellen av segelfartyget Triton, vilken är placerad i kyrksalen på dess norrvägg nära korset. Minnet av fartygets besättning förbinder fartyget till Vasa. Av Tritons besättning försvann i vattnet i Stilla oceanen år 1898 fjorton sjömän från Vasa, av vilka åtta var från Brändö.

Orgeln

Kyrkans första orgel införskaffades år 1913 och den betjänade Brändöborna i 40 år tills den andra orgeln anskaffades år 1953. Den nuvarande, tredje orgeln i Brändö kyrka har anskaffats år 2003. Den är byggd av orgelbyggeri Virtanen i Esbo. Orgeln är specialbyggd enligt förebild av 1800-talets franska orgelbyggare Cavaillé-Colle. Orgeln lämpar sig väl för framförande av äldre kyrkomusik, men har en fin klang även vid bröllop och jordfästningar.

Miniatyrmodell av fregatten Triton

Brändö historia anknyter till sjöfarten och sjömän. Om det påminner miniatyrmodellen av fregatten Triton (tidigare Bay of Naples) i Brändö kyrka. År 1989 omkom av okänd anledning fjorton unga besättningsmän under återfärden till fartyget som låg på redden i Nouméa, Nya Kaledonien. Av de förolyckade var tolv män från Brändö och Vasa med omnejd. År 1914 förliste fartyget i hård storm utanför la Plata. Befäl och manskap räddades. Fartygets kapten var Viktor Napoleon Ceder. Ägare var J.E. Moe, L. Ceder och V.N. Ceder från Vasa. Fartygsmodellen är gjord av Gunnar A. Hammarström och anskaffad till Brändö kyrka år 1973.