Beslutsfattande i Vasa svenska församling

Församlingsrådet fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. Församlingsrådet väljs via församlingsval vart fjärde år.

I församlingen finns också Sundom kapellråd samt flera kommittéer, kyrkgrupper och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2023–2024 är barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Beslutsfattande i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige har högsta beslutande makten i Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

emensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Vasa kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

tterligare information om dessa organ hittas på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida BeslutsfattandeÖppna länk i ny flik

Protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus.

Länk till ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Väcka initiativEn församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen. Initiativet behandlas sedan av den myndighet som är behörig i ärendet. 

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Ordförandeklubba av trä.