Beslutsfattande i Vasa svenska församling

Förvaltningen i Vasa svenska församling styrs av en förvaltningsstadga. 

Ladda ner Vasa svenska församlings förvaltningsstadgaÖppna länk i ny flik

Församlingsrådet fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. Församlingsrådet väljs via församlingsval vart fjärde år.

I församlingen finns också direktionen för Sundom kapellförsamling samt flera kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2023–2024 är barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Påverkansgrupp för unga

Påverkansgruppen för unga har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. Medlemmarna ska vara konfirmerade, under 29 år och höra tlll församlingen. 

Gruppen tillsätts varje år av församlingsrådet.

Medlemmar år 2024

Ungdomsrepresentanter: Evelina Backgren, Tilda Håkans, Vanessa Lind.
Representanter för unga vuxna: Edith Carlsson, Jamica Sandbäck.
Ungdomsrepresentant för kommittén för kristen fostran: Linus Knutar.

Beslutsfattande i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige har högsta beslutande makten i Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Vasa kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

Ytterligare information om dessa organ hittas på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida BeslutsfattandeÖppna länk i ny flik

Protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus.

Länk till ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Väcka initiativEn församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Av initiativet ska framgå vad saken gäller samt initiativtagarens namn, församling och kontaktinformation.

Initiativet sänds till församlingen. Initiativet behandlas sedan av den myndighet som är behörig i ärendet. 

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Ordförandeklubba av trä.