Beslutsfattande

Beslutsfattande i Vasa svenska församling

Församlingsrådet

Varje församling inom Vasa kyrkliga samfällighet har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. 

Kapellråd, kommittéer, kyrkgrupper och arbetsgrupper

I församlingen finns också Sundom kapellråd samt flera kommittéer, kyrkgrupper och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2021–2022 är  barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

 

Beslutsfattande i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Högsta beslutande makten i Vasa kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Vasa kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

Ytterligare information om dessa organ hittas på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

 

Protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna publicerar från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus.

Väcka initiativEn församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och rikats till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Ordförandeklubba av trä.