Registerbeskrivning för webbsidans integrerade blanketter

Via blanketter som kan fyllas i anonymt kan en person ge respons eller skicka in önskemål till församlingen. Personuppgifterna som samlas in används för att vid behov ta kontakt med personen som fyllt i uppgifterna.

Blanketter på webbsidan

  • Respons
  • Bön
  • Tipsa Kyrknytt
  • Diakonins kontaktformulär

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är besökare på vasasvenskaforsamling.fi.

Följande uppgifter uppges av responslämnaren och sparas i registret: personens namn (inte obligatoriskt), e-postadress (inte obligatoriskt) och responsmeddelande.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret kommer direkt från användaren, som fyller i responsblanketten.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av responstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna sparas tills ärendet har behandlats och raderas senast 12 månader efter att det kommit in. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten

Länk till webbsidan dataombudsmannens byråÖppna länk i ny flik
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700
E-postadress: tietosuoja@om.fi

Registeransvarig

Johanna Backholm
044 480 8310
johanna.backholm@evl.fi