Till nyhetslistan

Biskopsvisitation i Vasa svenska församling

Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förrättar visitation i Vasa svenska församling 3–5 februari. I biskopsvisitationen deltar också prästassessor Stina Lindgård, lagfarne assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Heidi Juslin-Sandin, notarie Linus Stråhlman och kontraktsprost Tomi Tornberg.

BG inne 2 webb.jpg

Biskop Bo-Göran Åstrand förrättar visitation i Vasa svenska församling 3–5.2.

 Biskopen besöker med jämna mellanrum stiftets församlingar och förrättar biskopsvisitation. Förra gången genomfördes biskopsvisitation i Vasa svenska församling år 2005. Vasa svenska församling är en del av Vasa kyrkliga samfällighet och hör till Borgå stift. De två finskspråkiga församlingarna i samfälligheten hör till Lappo stift.

Tre män i prästkläder sitter vid ett bord framme i en kyrka.
Visitationsstämma i Trefaldighetskyrkan i samband med biskopsvisitationen år 2005. Från vänster notarie Ralf Sandin, biskop Erik Vikström, assessor Nils Martola. 


Biskopsvisitationen har historiskt sett varit ett instrument för biskopen och domkapitlet att granska och övervaka verksamheten i de enskilda församlingarna. I dag är biskopen inte bara en granskare, utan också en diskussionspartner och ett bollplank som vid visitationen tillsammans med församlingen analyserar nuläge och framtida utmaningar.

Visitationen i Vasa kulminerar i visitationsveckoslutet, men innan dess har det gjorts mycket förberedande arbete. Den första träffen mellan domkapitlets representanter och anställda och förtroendevalda i Vasa skedde redan i oktober. Under hösten har stiftssekreteraren fört enskilda samtal med alla församlingens anställda som fått ge sin syn på verksamheten. I januari har lagfarne assessorn fördjupat sig i församlingens förvaltning och ekonomi och granskat bland annat församlingens kyrkböcker, arkiv, administration och fonder. Inför visitationen har församlingen också sammanställt en omvärldsanalys med information om de sammanhang församlingen verkar i. I den söker man strategier och framtida prioriteringar.

Under besöket kommer biskop Åstrand att bekanta sig med Vasa övningsskola årskurserna 1–6, träffa tjänstepersoner i Österbottens välfärdsområde och välsigna det nya H-huset på sjukhusområdet, delta i församlingens ungdomssamling och hålla andakt på en välgörenhetskonsert för Gemensam Ansvar-insamlingen.

Helgen kulminerar i festmässa och visitationsstämma

Biskopen predikar i festmässan i Trefaldighetskyrkan söndagen den 5.2 klockan 13. Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe i Stora församlingssalen på Skolhusgatan 28, efter vilken det blir allmän visitationsstämma där biskopen går igenom de saker som kommit fram under visitationen. Då har också församlingsborna möjlighet att komma med frågor, synpunkter och önskemål.

Biskopens program under visitationsveckoslutet

Fredagen den 3 februari

8.30 Besök vid Vasa övningsskola årskurserna 1–6
11.00 Besök vid Vasa centralsjukhus. Diskussion kring samarbetet mellan kyrkan och välfärdsområdet.
14.00 Välsignelse av H-huset. Efter det mediaträff.
16.00 Frågestund med biskopen på Barn- och ungdomsvåningen

Lördagen den 4 februari

9.00 Överläggning med förtroendevalda
12.30 Överläggning med anställda
19.00 Välgörenhetskonsert till förmån för Gemensamt Ansvar-församlingen i Trefaldighetskyrkan.

Söndagen den 5 februari

13.00 Festmässa i Trefaldighetskyrkan

Efter festmässan kyrkkaffe i Stora församlingssalen på Skolhusgatan 28. Omedelbart efteråt hålls allmän visitationsstämma på samma plats. Till stämman kallas församlingens alla medlemmar.

Länk till evenemangskalendern med de tillfällen som är öppna för allmänheten

25.1.2023 09.56